ንጥፈታት መንእሰያት ኣብ Bømlo

Bremnes Idrettslag

ብዙሓት ህጻናትን መኣሽቱ መንእሰያትን ከም ኵዕሶ እግሪ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ጉያ እግርን ኣብ ዝኣመሰሉ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይሳተፉ። ክለብ ስፖርት Bremnes እቲ ዝዓበየ ጕጅለ ስፖርት ናይ Bømlo እዩ። ትሕዝቲ 26 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 700 ህጻናትን መኣሽቱ መንእሰያትን ኣባላት ናይ’ዚ ክለብ ምዃኖም ይፍለጥ። እዚ ስፖርታዊ ጕጅለ እዚ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ማእከላይ ስፖርታዊ ማእከል እዩ። ህጻናት ዝተነከየ መጠን ክፍሊት ኣባልነት ይፍጽሙ እዮም።

ትካል ቀይሕ መስቀል

Førstehjelp og Friluftsliv – RØFF

RØFF ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ዘገልግል ትካል እዩ። ኣባላት RØFF ብዛዕባ ‘ቀዳማይ ረድኤት’ ከምኡ’ውን ‘ኣብ ተፈጥሮ ብህይወት ምስራር’ ዝብሉ ኣርእስትታት ኣገዳሲ ፍልጠት ይቐስሙ። እዚ ነቶም መሳጥን ንጡፍን ምዝንጋዓዊ ንጥፈት ዝሃርፉ እዩ። ዝተሓጋገዙ ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ተሓጋገዝቲ ኣለዉ። ይኹን’ምበር፡ ትካል RØFF ከመይ ክመስል ከምዘለዎ ዝውስኑ መንእሰያት ባዕሎም እዮም።

Multimix

Multimix ካብ 16 ክሳብ 30 ዓመት ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ዘገልግል ንጥፈታዊ ጕጅለ እዩ። እዚ ነቶም ኣብ ኮም ብምጽንባር ምስ መዛኑኦም ሰባት ክላለዩ ዝደልዩ መንእሰያት ዝኸውን ዕድል እዩ። Multimix ከም ቦውሊንግን ምሸታዊ ጸወታታን፡ ባህላዊ ምሸታት፡ ምኽሻን፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣዘናጋዕቲ ንጥፈታት ዝሓቘፈ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ኣለዎ።

ሓገዝ ትምህርታዊ ዕዮ-ገዛ – ኣብ ቤት-ንባብ

ትምህርታዊ ዕዮ-ገዛ ኣብ እትሰርሑሉ እዋን ምስ ካልኦት ክትኰኑ ትደልዩ ዶ? ኣብ ቤት-ንባብ፡ ተማሃሮ ናይ ላዕለዎት ክፍልታት መባእታ፡ ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ንዓበይትን ዝዀኑ ውልቀ-ሰባት፡ ካብ ብቑዓት ዝዀኑ ወለንተኛታት ንትምህርቲ ዝምልከት ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ብመገዲ ሓገዝ ትምህርታዊ ዕዮ-ገዛ ናይ ቀይሕ መስቀል ዝውደብ ኣገልግሎት እዩ።
 

ካፈ ቋንቋ

ንጥፈታት ካፈ ቋንቋ፡ ሓንቲ ሰሙን እናሰገረ ብቐጻሊ ኣብ ቤት-ንባብ ይካየዱ። እዚ ንጥፈት እዚ ንነፍሲወከፍ ብቛንቋ ነርወይ ክዛረብ ዝደሊ ሰብ ዝኸውን እዩ። ምስ ዘይትፈልጥዎም ሰባት ብምልላይ ገለ ሓድሽ ነገር ተማሃሩ። ኣአንገድቲ ቋንቋኣዊ ኣገልግሎት ክትኰኑ ድልየት ምስዝህልወኩም፡ ንኽትውከሱና ናጽነት ይሰማዕኩም።

Bømlo Soul Children

Bømlo pre soul ኣብ ቤት-ክርስትያን Bremnes ብዝለማመዱ ህጻናት ዝቘመ ሕብረት ሓባራዊ ቅኒት እዩ። ክልተ ጕጅለታት ኣለዋ፦ እታ ሓንቲ ካብ 1ይ -3ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ህጻናት እትሓቍፍ ክትከውን እንከላ፡ እታ ካልኣይቲ ድማ ካብ 4ይ ክፍሊ ንላዕሊ ንዝመሃሩ ህጻናት ትሓቁፍ።

Ten Sing

Ten Sing ብዙሓትን ዝተፈላለዩን ንጥፈታት ዘሰላስል ዕዮ መንእሰያት እዩ፦ ንጥፈታት መዘምራን፡ ባንድ፡ ሳዕስዒት፡ ድራማ፡ ‘ቦርድዎርክ’፡ ቪድዮን ነቝጣ መርበብ ሓበሬታን፡ ከምኡ’ውን ተክኒካዊ ዕዮ። እዚ ነፍሲወከፍ ብመሰረት ዝንባሌኡ ዝሕቆፈሉን ንኽሳተፍ ዕድል ዝረኽበሉን መድረኽ እዩ። Ten Sing ዕድሚኦም ካብ 13 ክሳብ 19 ዓመት ንዝዀነ መንእሰያት ኣገልግሎት ይህብ።

EvoLAN (data)

ኣብ ኮምፕዩተርን ፈጠራ ዲጂታዊ ጸወታን ተገዳስነት ኣለኩም ዶ? EvoLan ኣብ ኮምፕዩተር ተገዳስነት ንዘለዎም መንእሰያት ዝኸውን ትካል እዩ። ንመንእሰያት ዝዀኑ ንጥፈታትን ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ይውድቡ። ትካል EvoLan ኣብ Bømlo ኮምፕዩተራዊ ዝንባለ ክብ ኣብ ምባል ኣተኲሩ ይሰርሕ።

Bømlo Teater

Bømlo Teater ንነኣሽቱ መንእሰያት ሙዚቃ፡ ደርፊ፡ ሳዕስዒትን ተዋስኦን ኣብ ምልምማድ ይሰርሕ። ኣብ ዓበይትን ነኣሽቱን ልምምዳት ብምስታፍ፡ ኣባላቱ ልዑል ስነ-ጥበባዊ ትሕዝቶ ኣብ ዘለዎ ሃዋህው ኰይኖም ክእለታቶም ከማዕብሉ ይኽእሉ።

Bømlo Teater ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንዝነጥፉ ወለንተኛታት ዝኸውን ቦታ ኣለዎ፤ እንተላይ ነቶም ድሕሪ መጋረጃ ስነ-ጥበብ ኰይኖም ዝዓዩ፡ ማለት ነቶም ካብ ኣብ ምድላው ንቑጽ ዶልሺ ክሳብ ስፍየት መዋስኢ ክዳንን ዕዮ-ዕንጸይትን ዝሳተፉ ሰባት ዝኸውን።

Barnas turlag

ማሕበር ምዝንጋዓዊ ጕዕዞ እግሪ ህጻናት ንህጻናትን ህጻናት ዘለውወን ስድራ-ቤታትን ኣገልግሎት ይህብ። ማሕበር ምዝንጋዓዊ ጕዕዞ እግሪ ህጻናት ናይ Bømlo፡ ኣብ መላእ-ዓመት ኣብ ካየዱ ዝተፈላለዩ ናይ ግዳም ንጥፈታት ንኽትሳተፉ ይዕድመኩም። እዚ ትካል እዚ ኣብ ናይ ግዳም ንጥፈታት ንምስታፍን ምስ ተፈጥሮ እወታዊ ዝዀነ ተመኵሮ ንምሕላፍን ዕድል ዝህብ እዩ። ኣብ’ዚ ተመኵሮ እዚ፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ህጻናት ምስ ዘለውወን ስድራ-ቤታት ክራኸብ ይኽእል፤ ህጻናት ድማ ኣብ ጕዕዞ ምስ መዛኑኦም ተራኺቦም ክዘናግዑ ይኽእሉ። ማሕበር ምዝንጋዓዊ ጕዕዞ እግሪ ህጻናት ናይ ከባቢ ጕዕዞታት እግሪ፡ ናይ ሃዳሙ ጕዕዞታትን ናይ ምግፋፍ ዓሳ መገሻታት እግርን ይውድብ።